این سامانه جهت برقراری ارتباط و ارسال درخواستها، نظرات و پیشنهادات ارباب رجوع می باشد